Kontakt

Magazyn Lubski

Adres redakcji:
68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2
tel. 68 457 24 22
tel. 601 815 840
strona: www.magazyn-lubski.pl
facebook.com/MagazynLubski

Poczta elektroniczna:
Redakcja: ml@lubsko.pl
Redaktor naczelny: redaktor@lubsko.pl

Wydawca:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku.

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. W przypadku publikacji listów do redakcji, polemik i wszystkich materiałów nie zamówionych redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania bądź nadawania tytułów.

Miesięcznik redaguje kolegium:
Magdalena Kremis – redaktor naczelny i techniczny
Ireneusz Gumienny – zastępca redaktora naczelnego
Cecylia Tęciorowska
Marek Sienkiewicz
Krzysztof Kowsz
Agnieszka Majewska
Władysław Mochocki
Adam Bolesław Wierzbicki

DTP:
Adam Sommerfeld