POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

9 stycznia obradowała Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

WODOCIĄG NA UL. BŁOTNEJ
Budowa wodociągu na ul. Błotnej nadal jest w fazie planów. Po wprowadzeniu w ubiegłym roku niezbędnych zmian w projekcie przekazano go do LWiK-potwierdził Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski. Część mieszkańców Gminy Lubsko nadal pozostaje bez dostępu do bieżącej wody co nie, Z drugiej strony nasuwa się pytanie, dlaczego do tej pory ten rejon miasta nie jest podłączony do wodociągów. Wg Prezesa powodem był duży koszt podłączenia tego odcinka spowodowany w dużej mierze warunkami terenu. Obszar, przez jaki wodociąg , jest to teren zalewowy. Teren poprowadzenia wodociągu jest rozległy natomiast populacja zamieszkująca ten teren niewielka. Projekt został zaakceptowany do realizacji w styczniu 2017 r. i od tego momentu na rozpoczęcie prac są 3 lata. Najnowszy plan zakłada realizację tego projektu już w tym roku, niestety na chwilę obecną nie określa on źródeł finansowania. Dużym problemem w projekcie jest uzbrojenie terenu. Na trasie wyznaczonej przez projektantów znajdują się kable i słupy energetyczne oraz drzewa, dodatkowy problem stanowi podmokły teren. Czynniki te znacznie podnoszą koszty inwestycji. Kosztorys sporządzony w 2016 roku szacował koszty na kwotę ponad 517 tys. zł. netto (plan zakłada pracę na odcinku 2,75 km przyłączy). Wg Prezesa Żaczyka bezwzględnie należy podjąć się tej pracy, pomimo problemu z finansowaniem-LWiK na chwilę obecną nie posiada kwoty wystarczającej na jego realizację. Na dzień dzisiejszy zadłużenie LWiK z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi ok. 1 mln 200 tys. zł. W związku z powyższym Prezes oficjalnie wystąpił do Burmistrza Lubska o prolongatę, która umożliwi realizację tego projektu. Temat wodociągu na ul. Błotnej przeciąga się od kilku lat, nie możemy więc odpuścić-podsumowuje Radny Ireneusz Kurzawa. Roman Żaczyk dodaje, iż najmniejszy koszt poniesiemy, rozpoczynając prace, w momencie, kiedy poziom wód gruntowych będzie najniższy, czyli latem, co zaoszczędzi koszty osuszania terenu przed rozpoczęciem robót. Termin ten wpisałby się również bardzo dobrze w harmonogram inwestycji zaplanowanych na ten rok i należy zrobić wszystki, by ten projekt zrealizować-podkreśla Prezes. Na pytanie o zewnętrzne finansowanie tego projektu R. Żaczyk odpowiada, iż w ubiegłym roku LWiK starał się o finansowanie, jednak możliwości pozyskania środków dla inwestycji wodociągowych w obrębie aglomeracji Lubskiej nie jest możliwe , musiałaby zostać ona połączona z inwestycją kanalizacyjną .

ANALIZA STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE

Koniec roku 2017 zamknął się deficytem w kwocie 116 tys. zł.
Na wydatki związane z gospodarką odpadami składaj się 4 główne składniki :
– opłaty dla firmy zabierającej odpady, wybranej w drodze przetargu
– opłaty
dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów-odbierającego odpady
– opłaty
za prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
– koszty
administracyjne
Stawka za tonę przyjętych odpadów mieszanych w ZZO wynosi 293,76 zł
Stawka za tonę przyjętych odpadów ulegających biodegradacji-segregowanych 237,60 zł
Im więcej osób segreguje odpady, tym mniejsze koszty ponoszone są za ich odbiór. Postawa mieszkańców zarówno w zakresie świadomości dotyczącej segregowanie śmieci oraz robienie tego zgodnie z wybranym i zadeklarowanym sposobem segregacji, jak również uczciwości polegającej na wskazaniu w deklaracji ilości osób faktycznie przebywającej na terenie danej nieruchomości ma wpływ na wszystkich mieszkańców. Deklarowanie chęci segregacji odpadów i niewypełnianie tego zobowiązania skutkuje, znaczącą nadwyżką faktycznej ilości odpadów mieszanych, których utylizacja jest droższa, co w efekcie przełoży się na wzrost stawki opłat. Wg zapewnień Małgorzaty Witos Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska pracownicy są gotowi do rozmów oraz organizowania spotkań z mieszkańcami, wspólnotami mieszkaniowymi i sołectwami w sprawie poprawy świadomości społecznej w temacie ochrony środowiska związanej z prawidłowym zbieraniem i przekazywaniem odpadów.
Obecnie w Gminie Lubsko stawki za wywóz odpadów wynoszą: za śmieci segregowane – 10 zł, mieszane – 16 zł (obowiązuje od stycznia 2016r)

Stawki opłat za wywóz odpadów segregowanych oraz mieszanych w Gminach ościennych:
Gmina Brody: bio10zł, mieszane – 17zł
Gmina Jasień: bio10zł, mieszane – 15zł
Gmina Tuplice: bio10zł, mieszane – 15zł
Gmian Żary: bio9zł, mieszane – 16zł
Miasto Żary: bio – 12,50zł, mieszane – 19,50zł
Miasto Żagań: bio15zł, mieszane – 20zł
Gmina Żagań: bio14zł, mieszane – 22zł
Miasto Gubin: bio– 12 zł, mieszane – 18zł

 

Dodaj komentarz

18 − one =