LIII Sesja Rady Miejskiej

 

Przedostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej odbyła się 29.11.2017r. Obecni na niej byli: Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, z-ca Burmistrza Jerzy Wojnar, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk oraz lubscy radni.

Na początku spotkania burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swoich prac, które wykonał w okresie międzysesyjnym. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • zakończenie prac nad przyłączami kanalizacyjnymi na ulicy Sybiraków i na ulicy Przemysłowej;
 • zakończenie prac budowlanych na ulicy Miłosza – remont chodnika;
 • ogłoszenie przetargów m.in. na odprowadzanie odpadów, dowozy do gminy, remont świetlicy w Tymienicach;
 • stworzenie zapytań do banków dotyczących usług bankowych – poszukiwania tańszego usługodawcy;
 • przeprowadzenie uroczystych obchodów Święta Niepodległości;
 • 11. odbyło się 60 – lecie emerytów i rencistów ZNP;
 • 11. zostało otwarte nowe kino GRYF w Lubsku;
 • do szatni w Szkole podstawowej nr 3 w Lubsku zakupiono nowe szafki;
 • zamówienie nowych szafek do Szkoły podstawowej w Górzynie;
 • zgłoszenie do udziału w projekcie „Maluch” – możliwość zdobycia dofinansowania do funkcjonowania żłobka w Lubsku;
 • Gmina dostała dofinansowanie do wszystkich gabinetów lekarskich w szkołach w kwocie 6700zł na każdą placówkę;

 

Wszystkie dzisiejsze uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Najwięcej  emocji wzbudziły trzy z nich.

CENY WODY I ŚCIEKÓW W 2018 ROKU

Od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z nowym Prawem wodnym zacznie funkcjonować instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.  Wody polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Będą one mogły wspierać Gminy w celu zapewnienia wody na potrzeby ludności i rolnictwa. Od przyszłego roku ceny wody będą narzucane odgórnie przez władze centralne. Dodatkowo będzie doliczona opłata stała w zależności od sposobu wykorzystania wody.  Na dzisiejszej sesji radni głosowali ostatni raz nad uchwałą dotyczącą opłat za wodę i ścieki. Przez 180 dni cena wody będzie taka sama jak jest, lecz po tym okresie może ona ulec zmianie – jak podkreślił Roman Żaczyk prezes LWiK nie wiadomo na razie czy ceny będą wyższe czy niższe. Po zmianach jedynie Burmistrz będzie mógł opiniować ceny wody i ścieków, radni już nie będą mieli prawa głosu.

SKARGA JANUSZA BARANA

Radni mieli dzisiaj bardzo trudny temat do podjęcia. Powróciła sprawa byłego pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku Janusza Barana. Został on niesłusznie zwolniony z pełnionego stanowiska, nie zostało mu wydane na czas świadectwo pracy, nastąpiło sprzeczne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Po wygranej sprawie w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz po wyroku sądu odwoławczego był on zmuszony do egzekucji komorniczej wobec Urzędu Miasta Lubsko należnej mu kwoty odszkodowania. Według radnego Stefana Żyburta „Zajęcie komornicze to wina pracodawcy”. Na dzień dzisiejszy J.Baran otrzymał już świadectwo pracy oraz zasądzone odszkodowanie w wysokości ok. 15 tys złotych. Cała ta sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby wobec poszkodowanego zostały dotrzymane terminy Kodeksu Pracy. Zadaniem radnych było przegłosowanie uchwały o zasadności skargi wobec L.Jurkowskiego. Uchwała została przyjęta – 9 radnych było „za”, 4 radnych było „przeciw” ,a jeden wstrzymał się od głosowania.

JEDNAK SUBROGACJA

Kolejnym ważnym punktem dzisiejszej sesji była sprawa spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy Lubsko. Rada Miejska wyraziła zgodę na sfinansowanie zobowiązań przez przejęcie długu w łącznej kwocie 32 017 164,25 zł. Zobowiązania Gminy podlegające przejęciu wynikają z zaciągniętych kredytów:

*Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu: 6 655 235 zł;

*Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie: 11 046 210zł – ;

*Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie – kredyt nieodnawialny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego: 4 500 000zł;

*Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą  Warszawie – kredyt w rachunku kredytowym dla JST: 7 200 000zł;

*Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie : 1 708 123,35 zł;

*Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 907 595,90 zł.

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy w sprawie przyjęcia i spłaty zadłużenia przez Gminę będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata przyjętego zadłużenia następować będzie z dochodów własnych budżetu  w latach 2018 – 2033.

Po przystąpieniu przez Gminę do subrogacji w latach 2018  – 2022 będzie następowała spłata odsetek, a dopiero później spłacać będziemy kapitał. Trzeba przypomnieć, że całkowite zadłużenie Gminy wynosi ok. 65mln, a subrogacji podlegnie tylko część zadłużenia. Pozostałe kredyty będą w dalszym ciągu spłacane – ich finał przypadnie na rok 2027. Warto dodać, że do 2017r. koszty subrogacji będą niższe, a spłata kapitału w wyższych kwotach przypada na lata końcowe umowy. Skarbnik D.Szewczyk podkreśliła po raz  kolejny, że niestety subrogacja to dla Lubska konieczność. Jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy to miasto czeka program naprawczy. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to tania usługa bankowa – koszt subrogacji dla kwoty o jaką wnioskuje Gmina wynosi ok.12,5 mln złotych. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

SPRAWY RÓŻNE

Ważnym momentem w trakcie trwania sesji było uczczenie przez zebranych minutą ciszy śmierci Lecha Żołnierczakiewicza, który zmarł 26 listopada w wieku 72 lat. Był on prezesem koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu oraz członkiem zarządu oddziału
PTTK powiatu żarskiego. Lech zwany „Piratem” uwielbiał rower. Kojarzył się wszystkim z przewiązaną bandamką i sumiastym wąsem. Zawsze był miły, uczynny i sympatyczny. Z chęcią i ochotą pomagał harcerzom.

Radny Tomasz Apanowicz poinformował uczestników, że burmistrz przegrał z nim sprawę w sądzie i jest już wydany wyrok prawomocny. Włodarz ma wypłacić odszkodowanie z własnych dochodów dla Domu Dziecka w Lubsku oraz przeprosić radnego. Zarzucił on też L.Jurkowskiemu, że  w sprawie cywilnej był on najprawdopodobniej reprezentowany przez prawnika gminnego  lub osoba, która go reprezentowała była opłacana z pieniędzy Urzędu Miasta. Burmistrz na te słowa zareagował bardzo ostro i stwierdził, że jest to pomówienie i ma on teraz prawo do założenia radnemu kolejnej sprawy sądowej. Teraz pozostało nam tylko czekanie na rozwój sytuacji w tej sprawie.

Radni poruszyli też temat oświetlenia świątecznego oraz choinki, która została postawiona przed Urzędem Miasta. Wszyscy byli zainteresowani kosztami tego zakupu. Naczelnik Kamil Zakrzewski wyjaśnił i oznajmił, że całe oświetlenie łącznie z choinką kosztowało Gminę 35 tysięcy złotych. Trzeba dodać, że jest to cena za wypożyczenie, a nie kupno dekoracji świątecznych.

Na spotkaniu głos zabrał również Krzysztof Czerniawski, który jest obecnie szefem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zwrócił się on w imieniu mieszkańców o zaplanowanie dodatkowych kratek odpływowych na ulicy Przemysłowej. Poinformował on zebranych, że na tej ulicy po opadach deszczu woda nie jest odprowadzana do studzienek i niestety domy, które się tam znajdują  są zalewane, a co za tym idzie mieszkania są dewastowane. Kolejną sprawą, którą poruszył jest wyczyszczenie i wyprofilowanie rowu, który się znajduje tuż za domami przy ulicy Przemysłowej. Na oba tematy odpowiedzi udzielił0 naczelnik K.Zakrzewski. Wyjaśnił, że przy ulicy Przemysłowej zostaną zbudowane dwie dodatkowe kratki odpływowe, a rów który się znajduje przy tej ulicy zostanie w miarę możliwości oczyszczony. Niestety jest problem z jego wyprofilowaniem, ponieważ do tego rowu jest bardzo utrudniony dojazd sprzętem ciężkim.

Powrócił temat nieuzasadnionego zwolnienia K.Czerniawskiego ze stanowiska naczelnika wydziału spraw społecznych UM w Lubsku. Zainteresowany chciał uzyskać informacje czy w budżecie Gminy są zarezerwowane pieniądze na odszkodowania w takich sprawach. Przypominamy, że włodarz przegrał sprawę z K.Czerniawskim i był zobowiązany wypłacić mu 18 tysięcy zadośćuczynienia. Na te pytanie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Po wysłuchaniu wszystkich pytań radnych i odczytaniu listów, które wpłynęły do Rady Miejskiej przewodniczący Andrzej Tomiałowicz zamknął posiedzenie.

 

_dsc0007 _dsc0011 _dsc0013 _dsc0015 _dsc0016 _dsc0019 _dsc0021 _dsc0023

 

 

 

Dodaj komentarz

one × five =