OBRADOWAŁA KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO FINANSÓW I BUDŻETU

W poniedziałek(27.11.) obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. Główne tematy obrad Komisji to : Pomoc społeczna – analiza działalności, problemy, potrzeby i sprawy budżetowe.Wśród zaproszonych gości byli Kierowniczka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia Rogacewicz, Lilianna Bojkowska Główna Księgowa MGOPS , Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar oraz Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk.

W pierwszym punkcie obrad Lidia Rogacewicz przedstawiła sprawozdanie z bieżącej działalności MGOPS w Lubsku za trzy kwartały bieżącego roku.

W 2017 roku Ośrodek dysponuje środkami w wysokości plan: 7 296 610,00 złotych wykonanie 5 153 804,00 złotych czyli wykonanie jest  na dzień 30.09.2017r na poziomie 70,63%.

Kierownik MGOPS omówiła sytuację finansową ośrodka, wydano 4 641 decyzji administracyjnych w tym zasiłki stałe 2025, zasiłki okresowe 3255, zasiłki celowe 843, specjalny zasiłek celowy 186..

Lidia Rogacewicz przedstawiła również sytuację Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. W DPS przebywa obecnie 45 pensjonariuszy. Koszt ich utrzymania na koniec III kwartału to 1 250 000,00 złotych z czego 871 000,00 złotych to środki pochodzące z Gminy. Podsumowując swoje wystąpienie Kierownik MGOPS przedstawiła główne potrzeby ośrodka a należą do nich :

– opracowanie 3 letniego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020.

– modernizacja kasy ośrodka,

– remont dachu,

– remont pomieszczeń piwnicznych ( osuszenie i malowanie),

– zatrudnienie psychologa – potrzebny zarówno dla rodzin niewydolnych wychowawczo jak i dla pracowników ośrodka.

Ten ostatni punkt spotkał się z dużym zrozumieniem i poparciem radnych.

Jako główne problemy Gminy Lubsko Kierownik MGOPS przedstawiła brak mieszkania rotacyjnego dla potrzeb ośrodka, rosnąca liczba osób umieszczanych w DPS (co powoduje wzrost kosztów dla gminy) przy jednoczesnym braku miejsc w tych ośrodkach, potrzeba uruchomienia placówek wsparcia dziennego dla osób starszych.

Drugim punktem obrad komisji były sprawy różne które zdominował budżet. Skarbnik Danuta Szewczyk przedstawiła projekt zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2017 po której przyjęciu Dochody po zmianach wynoszą 78 881 110,56 zł, w tym:

  • dochody bieżące

–74 418 712,56 zł,

  • dochody majątkowe

– 4 462 398,00 zł.

2.Zmienia się wydatki budżetu na rok 2017

Wydatki po zmianach wynoszą 81 833 521,56 zł, w tym:

  • wydatki bieżące

– 73 979 769,56 zł,

  • wydatki majątkowe

– 7 853 752,00 zł.

Kolejny projekt uchwały dotyczył również budżetu, ale już nowego na 2018 rok i dotyczył wyrażenia  zgody  na  usługę  spłaty  i  restrukturyzacji  zobowiązań  Gminy Lubsko. Danuta Szewczyk przedstawiła Radnym wszystkie za i przeciw subrogacji zadłużenia naszej Gminy.

Objęte by nią kredyty na łączną kwotę 32 017 164,25 zł.

Przewodniczący Komisji Tomasz Apanowicz dociekał dlaczego taka a inna kwota jest objęta subrogacją dlaczego nie całość zadłużenia?

Danuta Szewczyk wyjaśniła, że chodzi o te kredyty gdyż pozostałe są niżej oprocentowane i nie opłaca się ich restrukturyzować. Spłata przejętego zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi następować będzie z dochodów własnych budżetu w latach 2018 –2033. Przejęcie spłaty kredytów nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z Prawem o zamówieniach publicznych.

W przypadku nie przyjęcia uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa wprowadzi program naprawczy, a to oznacza, że przez następne lata nie będzie praktycznie żadnych inwestycji w naszej Gminie.

Radni pozytywnie zaopiniowali wyżej wymienione projekty.

 

_dsc0015-kopiowanie _dsc0003-kopiowanie _dsc0004-kopiowanie _dsc0005-kopiowanie _dsc0006-kopiowanie _dsc0007-kopiowanie

Dodaj komentarz

three × 3 =