Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W dniu 30 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lubsku odbyło się spotkanie dotyczące współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu z przedstawicielami klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja oraz Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Bartłomiej Sówka.

Głównym tematem spotkania było:

  1. Omówienie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubsko
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku,
  2. Wsparcie klubów sportowych realizujących zadania na terenie Gminy Lubsko.

3.Omówienie planowanych do realizacji zadań publicznych,

  1. Omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2018 rok.
  2. Przedstawienie analizy kontroli i audytu związanego z realizacją zadań publicznych na terenie Gminy Lubsko przez organizacje pozarządowe w 2016 i 2017r.

Oto planowane kwoty na organizacje pozarządowe w 2018 roku:

-Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  – 4.500,00 zł

-Oświata i wychowanie – 36.500,00 zł

-Kultura fizyczna i sport – 50 000,00 zł

-W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty gminnej, pielęgnowania polskości i podtrzymywania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 48.500,00 zł

-Kultura – 27.500,00 zł

-W zakresie działalności wspomagającej osoby niepełnosprawne – 25.500,00 zł

-Sport kwalifikowany – 340 000,00 zł

-Działania profilaktyki alkoholowej i narkomanii –  140. 407,00 zł

 

_dsc0002-kopiowanie _dsc0004-kopiowanie _dsc0005-kopiowanie _dsc0006-kopiowanie _dsc0007-kopiowanie _dsc0009-kopiowanie

Jedna opinia na temat “Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Dodaj komentarz

ten + eighteen =