Posiedzenie wspólne komisji

Wczoraj (18.10 ) w Urzędzie Miejskim w Lubsku radni, przedstawiciele władz miasta, naczelnicy wydziałów, oraz  zaproszeni goście, wzieli udział we wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej, której tematami było omówienie przez Prezesa Lubskich Wodociągów i Kanalizacji stawki wody na 2018 rok; zapoznanie radnych ze stanowiskiem Burmistrza odnośnie planowanych obligacji, oraz omówienie spraw różnych, w tym przedstawionych projektów uchwał i opiniowanie pism. Jako pierwszy głos zabrał przezes LWiK Roman Żaczyk, przedstawiając sprawozdanie z działalności spółki, co było wstępem wyjaśniającym decyzję w sprawie określenia wysokości stawek za wodę na 2018 rok.  

Do wydarzeń z  2016 roku, które mają wpływ na dzisiejszy projekt, można zaliczyć między innymi;  Postępowanie Sądowe z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, w sprawie braku prawidłowych badań w zakresie  odpływu ścieków, które zostało umorzone, w rezultacie kończąc się dla LWiK-u pomyślnie . W związku z powyższym nie ma już zagrożenia dla Gminy w postaci płatności 2 mln. zł.  Kolejnym wydarzeniem było zamknięcie projektu przyłączy kanalizacyjnych, gdzie łączna sprzedaż wyniosła ponad 580 tys.zł.  z czego koszty to 548 tys. zł. a zysk przedsiębiorstwa to ok. 32,5 tys. zł. Pierwszy etap przyłączania realizowany był w latach 2014-2015, średnia kwota brutto za wykonanie 1mb.  wyniosła ok 330zł . (w kwocie tej zawiera się bezzwrotna dotacja  z Funduszu w wymiarze 45%). Przy drugim etapie realizowanym w latach 2015-2016 korzystano z firmy zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu, której stawka brutto za 1mb. przyłącza wynosiła 269, 32 zł. (również z wkładem  45% dotacji). Mieszkańcy korzystający z dotacji, musieli jednak ponieść koszty związane z odprowadzeniem 18% podatku od darowizny, co było dla nich dużym zaskoczeniem.  Trzeci etap, który przeprowadzony został przez LWiK przy udziale zasobów własnych w postaci sprzętu i pracowników, zakończył się podsumowaniem wydatków brutto za 1mb. na poziomie 171,39 tys. zł.

Obecną inwestycją jest projekt unijny, na kwotę ponad 2,5 mln. zł., który na wniosek partnerów Przedsiębiorstwa Wodociągowego z Województwa Lubuskiego, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.8 mln. zł. Umowa podpisana została w Urzędzie Marszałkowskim w sierpniu br., przez lidera zawiązanego partnerstwa Prezesa Wodociągów Międzyrzeckich, w związku  z powyższym, można już przystąpić do jego realizacji. Projekt docelowo będzie obejmował teren całej Gminy Lubsko, uwzględniając nieruchomości zasilane w wodę przez LWiK.  Polegać on będzie na wymianie wszystkich wodomierzy głównych, które wyposażone zostaną w nadajniki radiowe pozwalające na odczyt licznika z odległości kilkunastu metrów od niego, przy wykorzystaniu samochodu wyposażonego w odpowiednie urządzenie do pobrania tych danych zdalnie. Znacząco skróci to czas robienia odczytów na terenie Gminy, oraz będzie się to odbywać bez udziału mieszkańców, co na chwilę obecną jest sporą niedogodnością. Podliczniki natomiast (na działkach, w gospodarstwach rolnych itp.) nadal będą własnością odbiorców, i  będą mogły zostać wymienione na koszt i za zgodą właścicieli.  W przypadku braku chęci wymiany, będą odczytywane raz, lub dwa razy w roku, co będzie zdecydowanie dogodniejsze niż dotychczas).  Pomiar z nowych liczników będzie dokładniejszy, a wszystkie ingerencje w zużycie będą odnotowane, co pozwoli wyeliminować wszelkie nadużycia. W związku z dużą ilością prac w tym zakresie, LWiK przewiduje ich podział  na 3 etapy, a rozpoczęcie pierwszego planowany jest na drugą połowę 2018 roku.

Głównym powodem do ubiegania się i otrzymania dotacji była potrzeba wprowadzenia e-usług, czyli dostępu do rachunku,(sprawdzenie salda, wykaz wpłat, stan pomiaru itd.), oraz załatwienie spraw z LWiK (np. złożenie wniosków, prowadzenie wszelkiej korespondencji) elektronicznie tj. za pomocą strony internetowej. Wymiana wodomierzy będzie elementem dodanym prowadzenia i rozwinięcia tego systemu, który jest- jak podkreślił Prezes Żaczyk-na miarę XXI w.
Na wdrożenie projektu potrzeba ok 800 tys. zł (łącznie z podatkiem VAT) wkładu własnego, którego LWiK na chwilę obecną nie posiada, zwracając się tym samym do Burmistrza i Rady o zabezpieczenie tych środków w budżecie na 2018r. Przewidywany termin rozpoczęcia można wskazać na drugą połowę 2018 roku, czyli po zakończeniu robót na ul. Przemysłowej. W pierwszym etapie szacowany koszt wydatkowania na inwestycję, może wynieść 200-300 tys. zł. Cały projekt musi zostać zrealizowany i rozliczony do 30.06.2020 roku.

Kolejnym tematem przybliżonym przez Prezesa LWiK, było uzyskanie certyfikatu nawozowego dla organiczno-mineralnego  środka poprawiającego jakość gleby, wytwarzanego z osadu surowego, o nazwie „Gruntex LWIK”. Jest to produkt na tyle innowacyjny, iż przy braku konkurencji na rynku (jest tylko jeden producent), trudno jest oszacować jego cenę, aby była nie tylko przystępna dla potencjalnych nabywców, ale i pokrywała koszty jego wytworzenia, choć głównym powodem jego powstania i produkcji jest przede wszystkim aspekt ekologiczny. Obecnie trwają rozmowy i negocjacje z potencjalnymi odbiorcami nawozu.

W chwili obecnej LWiK jest jeszcze przed złożeniem wniosku taryfowego do Burmistrza w sprawie stawek za wodę na 2018 r., m.in. z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację dotyczącą legislacji nowego prawa wodnego, jaka nastąpi w najbliższym czasie, oraz ustawy, która bezpośrednio reguluje ustalanie stawek za wodę, oraz ścieki tj. Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Organem decyzyjnym przy zatwierdzaniu taryf, kar, podłączenia przez LWiK do ujęcia itp, będzie organ powołany od 01.01.2018 r., czyli  „Wody Polskie”. Znowelizowane prawo wykluczy organ samorządowy przy podejmowaniu decyzji w określeniu stawek. Wymusi to stworzenie nowego regulaminu dotyczącego dostarczenia wody na terenie Gminy. Wszelkie taryfy będą ustalane na 3 lata. Zakładając, że koszty podatku od nieruchomości pozostaną na poziomie 1%, oraz zgodnie z zapewnieniem złożonym przez Burmistrza Lubska o utrzymaniu kosztów  dzierżawy z lat poprzednich, stawki wody i ścieków pozostaną na niezmienionym poziomie, nie ma więc żadnych dodatkowych obciążeń dla mieszkańców – oświadczył Prezes LWiK. Przychylając się do założeń wniosku, Komisje pozytywnie zaopiniowały stawkę podatku dla LWiK na poziomie 1% (Komisja Finansów- stan 5 członków, za- 2 osoby, przeciw -0, wstrzymali się-3 , wynik -Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie)Komisja Rolnictwa (stan 8 członków, wszyscy za ) Komisja Oświaty (stan 4 członków, wszyscy za), Komisja Bezpieczeństwa (stan 6 członków, za – 4, przeciw- 0, wstrzymali się -2)

Kolejnym tematem  było zapoznanie radnych z planem Burmistrza odnośnie obligacji komunalnych. Wg Lecha Jurkowskiego w powyższej sprawie planowane było spotkanie, (o którym jak się okazało radni nie wiedzieli), a do którego nie doszło poniekąd z winy Przewodniczącego, który zasugerował, że Rada nie jest zainteresowana tym pomysłem. Zadłużenie Gminy jest tak duże, że bez kredytu lub innych źródeł dofinansowania zewnętrznego Gmina sobie nie poradzi – stwierdza Burmistrz. Jest kilka pomysłów do przeanalizowania i wybrania najkorzystniejszego: Leasing zwrotny, wydanie obligacji, oraz kredyt (który jest najdroższym rozwiązaniem). Jeżeli Radni nie przychylą się do tego pomysłu, będzie trzeba zrezygnować z zaplanowanych już wcześniej inwestycji, m.in. dokończenia prac na ul. Przemysłowej, czy  budowy  Remizy w Górzynie – podkreśla Lech Jurkowski. Jak zaznaczył Stefan Żyburt – zwracając się do radnych – obligacje są jedyną szansą, by nie stracić płynności finansowej, kredyt jest za drogi dla Gminy- dodał. W związku z tym, w przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie z Dyrektorem Banku, oraz Towarzystwem Leasingowym z Poznania, którzy przedstawią radnym wszystkie opcje, by mogli wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie dla Gminy.

W dalszej części posiedzenia pozytywnie zaopiniowano wszystkie pisma przedstawione na Komisji, tj. Komendy Państwowej Straży Pożarnej, oraz Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Żarach o dofinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców Lubska, na kwotę 52 tys.zł., m.in. na nowe radiowozy.

Sporą dyskusję wywołał temat pisma złożonego przez Radę Sołecką z Górzyna, która zwróciła się o współfinansowanie drogi z Górzyna do Grabkowa, jednak bez wykazania kosztów jakie będą z tym związane, co stało się kłopotliwe przy podjęciu decyzji w sprawie głosowania nad tym wnioskiem.  Po wymianie argumentów pismo zostało pozytywnie zaopiniowane, z decyzją zabezpieczenia środków w kwocie 300 tys. zł. w budżecie na 2018 r.

Na zakończenie poruszono nadal gorący temat, dotyczący łącznika ścieżki rowerowej z zalewu Karaś w stronę Brodów. Sprawa nadal nie jest uregulowana, a projekt niezatwierdzony. Wg zapewnień Lecha Jurkowskiego nowy wniosek z naniesionymi poprawkami, które były niezbędne do uzyskania porozumienia stron w tej sprawie, jest już przygotowany. Burmistrz stwierdził, iż należało usunąć z umowy wszelkie zapisy, które były niekorzystne, i niosły zagrożenie dla dobra Gminy. Zdania na ten temat były podzielone wśród radnych.

22689975_1896851870643422_1032514170_o 22662331_1896851283976814_1021317272_o 22643337_1896851070643502_540261087_o 22643043_1896851327310143_465543075_o 22642928_1896847967310479_1419391300_o 22642041_1896847937310482_40844891_o 22642002_1896851503976792_1134824642_o 22641839_1896851443976798_1208067930_o

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

9 + 7 =