OBRADOWAŁA KOMISJA BUDŻETU

Wczoraj(26.06.) w Urzędzie Miejskim w Lubsku  odbyło się Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu, w składzie: Przewodniczący Komisji: Tomasz Apanowicz, Radni Sylwia Werstler i Stefan Żyburt oraz zaproszeni goście Skarbnik Gminy- Danuta Szewczyk, Prezes PGKiM Lubsko Marcin Gołębiewski, Kierownik MGOPS Lidia Rogacewicz oraz Dyrektor OSiR Maria Łaskarzewska .

Do głównych tematów należała w pierwszej kolejności ogólna ocena działalności PGKiM za 2016r., którą próbowano wybadać zadając przedstawicielom spółki wiele szczegółowych pytań, na które jednak nie zawsze znajdowała się konkretna odpowiedź, co wg przedstawicieli spółki wiąże się z szerokim zakresem zadań , poczynionymi inwestycjami oraz oczekiwaniem na rozstrzygnięcia przetargów, które to będą miały niewątpliwie wpływ na kondycję PGKiM-u w najbliższym czasie. W 2016 roku przychody PGKiMi to ponad 7 mln. zł, a zysk po odliczeniu podatków wyniósł 281 tys. zł. Dyskusję wzbudziło pytanie radnego Żyburta w kwocie 460 tyś.złotych

– Decyzję o wypłacietej kwoty, która jest wypłacona z kapitału zapasowego, podjął Burmistrz – odpowiedział prezes Gołębiewski.

Konkluzją wg opinii Prezesa Pana Marcina Gołębiewskiego jest stwierdzenie, iż „działalność spółki na dzień dzisiejszy nie jest zagrożona”.

Drugim punktem szeroko omówionym była merytoryczna i finansowa analiza działalności OSiR za ubiegły rok, w tym  racjonalność wydatków oraz propozycje  ich obniżenia, analiza podpisanych umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło  z podmiotami zewnętrznymi i pracownikami.  Wg przedstawicieli wydatki na utrzymanie ogólnej infrastruktury OSiR przekroczyły w ubiegłym roku 2 mln zł z czego 507 tys. zł.  stanowiły wydatki inwestycyjne, które  z czasem przynosić będą zysk m.in. rozbudowa przystani kajakowej, wynajem samochodów do przewozu dzieci niepełnosprawnych, wynajem pomieszczeń na stadionie, hali oraz banerów, doposażanie ich w odpowiedni   sprzęt co przekłada się  na ich funkcjonalność a tym samym atrakcyjność  dla zainteresowanych podmiotów czy osób prywatnych.  Jak w przypadku wielu podobnie działających podmiotów tak i OSiR Lubsko boryka się z wieloma problemami, do których niewątpliwie zaliczają się braki w kadrze pracowników, na co wpływ ma wysokość  pensji.

Trzecim etapem było  omówienie sprawozdania z działalności MGOPS za rok 2016 r. Celem Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Lubsko, w szczególności poprzez doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy , zintegrowanie ich ze środowiskiem oraz wspieranie w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb.  Wg Pani Lidii Rogacewicz Kierownika MGOPS  przy budżecie w wysokości  7,5 mln zł, wykonanie planu stanowiło prawie 97%,  na który składają się m.in. wspieranie rodzin przy wsparciu asystentów rodzin, zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających  zasiłki stałe, dożywianie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, ośrodki  wsparcia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, świadczenia społeczne, zasiłki i pomoc w naturze i wiele innych.  Pozytywnym wskaźnikiem w porównaniu z rokiem 2015 okazuje się być spadek ilości osób objętych  pomocą Ośrodka, jednak jest to pozorny  sukces, który obnażył nowy problem z jakim przyszło się borykać mianowicie dotychczasowe ubóstwo w rodzinach,  za sprawą programu 500+ sprawiło, że rodziny dysfunkcyjne mają problem z zagospodarowaniem środków z powyższego programu.

Posiedzenie zamknęła  informacja o stanie finansowym Gminy Lubsko. Jak zapewniła  Skarbnik Danuta Szewczyk, Gmina posiada płynność  finansową, dochód Gminy to ponad 81 mln .  Jedną z inwestycji  , która „ruszy” już niebawem jest remont ulic Sybiraków i Przemysłowej, na który przeznaczono kwotę 4 115 000,00 zł.

 

dsc_5698 dsc_5697 dsc_5692 dsc_5691 dsc_5685

Dodaj komentarz

one × three =