Obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia

05 czerwca obradował Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. W porządku obrad znalazły się

  1. Informacja na temat zagrożenia powodziowego   oraz stanu przygotowania gminy na wypadek   innych zagrożeń i klęsk żywiołowych,  (w szczególności intensywnych opadów deszczu,   silnych wiatrów i ich skutków). Zaproszeni: Burmistrz, Prezes LWiK  Prezesi OSP, p. B. Kowalska,
  2. Informacja na temat stanu technicznego sieci   hydrantowej oraz przeprowadzonych okresowych   przeglądów technicznych.  Zaproszeni: Burmistrz, Prezes LWiK oraz Prezesi OSP .
  3. Opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.
Mamy czym gasić czy nie?
Dzisiejsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa rozpoczęły się od punktu 2.
Rozpoczynając debatę, przewodniczący komisji Robert Słowikowski na wstępie poinformował członków komisji o przeprowadzonej kontroli stanu technicznego sieci hydrantów, jak i samych hydrantów. Kontrole takie zarządził Wojewoda Lubuski i przeprowadzane są w każdej gminie w województwie przynajmniej raz w roku. R. Słowikowski o zreferowanie protokołu pokontrolnego poprosił prezesa Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Romana Żaczyka. Prezes LWiK poinformował, że 29 maja kontrolę w Gminie przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna. Terytorialnie gminie Lubsko podlega 20 miejscowości i w każdej jest sieć hydrantowa. Właścicielem sieci hydrantowej i wodociągowej jest gmina Lubsko. Na terenie gminy Lubsko występuje łącznie 330 hydrantów, z czego na terenie miasta 104, a w pozostałych miejscowościach łącznie 226. Kontrola, którą przeprowadziła Straż, polegała na sprawdzeniu 12 losowo wybranych hydrantów. Sprawdzono hydranty zlokalizowane przy ulicy Kolejowej, przy ulicy Włókniarzy, przy ulicy Przemysłowej, przy Banku PKO, na terenie Pralin Łuzyckich, przy ulicy Przemysłowej przy markecie Dino, przy Orlenie, w Górzynie przy Szkole Podstawowej, przy kościele oraz przy Zakładzie Hamar i na Krakowskim Przedmieściu przy budynku 47, w Dłużku sprawdzono trzy hydranty (w poblizu przedszkola, przy kościele, i przy świetlicy), przy Zakładzie Tarta. Tylko jeden okazał się niesprawny (w Dłużku przy świetlicy). W zaleceniach pokontrolnych zapisano, aby w ciągu dwóch tygodni ten hydrant wymienić. Pozostałe hydranty były w pełni sprawne i oznakowane. Kontrola przebiegła sprawnie. W zeszłym roku kontrola taka odbyła się w dwóch etapach- w czerwcu i wrześniu. W tej chwili LWiK dysponuje urządzeniem do pomiaru wydatków mi ciśnienia wody, dlatego na tę chwilę jesteśmy w stanie samodzielnie wykonywać- podsumował R. Żaczyk. Prezes LWiK wskazał również na fakt, że lubskie wodociągi przeprowadzają kontrole i przedstawiają dokumentacje po kontroli PSP. Podkreślił jednak, że te kontrole przeprowadzane są przez LWiK, choć jest to zadanie własne Gminy i powinno być finansowane z budżetu gminnego. Cała sieć hydrantów, zabezpieczenie ppoż. przeglądy wszystko to powinno być wpisane do budżetu gminy, ponieważ jest to zadanie Gminy. LWiK finansuje to z pieniędzy taryfy na zbiorowe zaopatrzenie- stwierdził R. Żaczyk.
Czy grożą nam podtopienia podczas ulew?
R. Słowikowski poruszył także problem studzienek kanalizacyjnych. Przy silnych opadach deszczu na ogół są problemy z odprowadzaniem wody z ulic.
– Sieci kanalizacyjne w Lubsku można podzielić na trzy rodzaje. Ponad 90% to jest sieć ogólnospławna, sieci sanitarne, którymi płyną tylko i wyłącznie ścieki oraz kanały deszczowe, którymi powinna być odprowadzana tylko i wyłącznie deszczówka. – wyjaśniał R. Zaczyk. Jeśli chodzi o wpusty uliczne, są one wpięte do sieci deszczowej albo do sieci ogólnospławnej. Te wpusty są elementem drogi i są przez nas czyszczone lub same się oczyszczają poprzez przepływające ścieki. Niestety są dwa elementy, które trzeba wyczyścić, są to m.in. wpusty uliczne oraz przykanaliki, które łączą ten wpust z siecią. Z panem Burmistrzem mamy zamysł, aby w najbliższym czasie dokonać zakupu specjalistycznego samochodu, dzięki któremu będziemy mogli te przykanaliki i wpusty wyczyścić. Te pojazdy, które aktualnie posiadamy- kontynuował prezes LWiK– nie nadają się do tego typu przedsięwzięć. Te samochody przeznaczone są do usuwania awarii. I szczerze mówiąc to, na terenie Lubska usuwamy tylko i wyłącznie awarie. Nie ma systematycznego czyszczenia sieci ogólnospławnej ani wpustów czy przykanalików i też nie ma systematycznego czyszczenia kanalizacji deszczowej.
Prezes Żaczyk zaznaczył, że o ile przy sieci ogólnospławnej sieć czyści się sama to przy kanalizacji deszczowej, wpustach i przykanalikach usuwane są tylko awarie, ponieważ LWiK nie ma odpowiedniego sprzętu, żeby to robić. Radny Stefan Żyburt dopytywał o ulicę 3 maja czy nastąpiły jakieś zmiany w sprawie odprowadzania wody? Woda, która spływa z ul. 3 maja, płynie wzdłuż krawężnika, aż do ulicy Transportowej, ale stan tych studzienek był bardzo zły.- opisywał sytuację S. Żyburt. Drugie pytanie radnego Żyburta dotyczyło nowo wyremontowanej ulicy Bohaterów. Tam woda spływa w dół i skręca w ulice 22 lipca, studzienki tam zamontowane nie funkcjonują i nie odbierają spływającej wody. Jest to droga powiatowa i obowiązek czyszczenia spada na Powiat- radny Żyburt dopytywał zatem czy LWiK zgłasza ten fakt do zarządcy powiatowemu?
R. Żaczyk podkreślał fakt, że takie czyszczenia wpustów (potocznie zwanych studzienkami) powinno się odbywać dwa razy do roku. Jeszcze w latach osiemdziesiątych i początkach dziewięćdziesiątych wykonywano czyszczenia z taką częstotliwością. W późniejszym czasie już nie, a związane to było z tym, że władze nad drogami przejął powiat Żarski. Co za tym idzie, czyszczenie raz czy dwa razy do roku odbywa się na koszt właściciela drogi. Lubskim Wodociągom przez ostatnie dwa lata nikt nie zlecał takich czyszczeń. Dzisiaj gdyby nawet zlecono czyszczenia w całym Lubsku, to nie jest to możliwe z powodu braku odpowiedniego sprzętu- zauważa R. Zaczyk. W ocenie prezesa LWiK moment, w którym można by dokonać zakupu samochodu specjalistycznego do czyszczenia omawianej infrastruktury, był optymalny podczas inwestycji polegającej na budowie kanalizacji w gminie. Wtedy w ramach tej inwestycji można było dokonać zakupu takiego samochodu. Koszt wyniósłby w granicach miliona złotych, a dofinansowanie, jakie można, by otrzymać, to było 85%. Obecnie jedyna furtka gdzie można otrzymać dofinansowanie tego samochodu, to jest modernizacja oczyszczalni w Tucholi Zarskiej, która czeka gminę w najbliższym czasie, połączona z rozbudową kanalizacji na pozostałą część miejscowości. I wtedy można w ramach realizacji tego przedsięwzięcia otrzymać dofinansowanie tego samochodu specjalistycznego. Obecnie taki samochód wynajmowany jest z wodociągów gubińskich i koszt wynajmu wynosi 300-350 zł/h. R.Żaczyk pokreślił fakt, że gdyby po zakupie nowego sprzętu zacząć kompleksowe czyszczenie wpustów (studzienek odpływowych) w całym mieście to ekipa wykonująca tę czynność, miałby co robić przez najbliższe trzy lata.
W całą dyskusję włączył się także burmistrz Jurkowski i nie pozostawił suchej nitki na przedstawicielach Forum Samorządowego oraz staroście Dudojciu. W pierwszej kolejności odniósł się do omawianego problemu na ulicy Bohaterów. Stwierdził, że projekt lub droga jest źle wykonana, ponieważ woda deszczowa przelewa się przez przejście dla pieszych na lewą stronę, studzienki są po prawej, i wlewa się w ulice 22 lipca.
– Ja to zgłaszałem, ale może Panowie z Forum macie lepszy wpływ na Starostę, bo On powiedział, że to jest jego sprawa i się tym zajmie, ale efektów nie ma.- mówił Lech Jurkowski. Jest położony nowy asfalt i teraz jest dylemat co z tym zrobić? Droga jest źle zaprojektowana albo źle wykonana. – podsumował L. Jurkowski. Poinformował także, że na ulicy 3 maja był zrobiony dodatkowy wpust.
L. Jurkowski, zwracając się do przedstawicieli Forum Samorządowego, ustosunkował się również do kwestii zakupu przez LWiK samochodu specjalistycznego.
– Ponad rok temu rozmawialiśmy z Prezesem nt. zakupu tego samochodu i LWiK niema zdolności kredytowych, ponieważ był w 2016 roku zarżnięty” dzięki waszym głosowaniom. W tej chwili LWiK nie może robić inwestycji, ponieważ nie ma ich, z czego finansować. My jako gmina też nie do końca mamy pieniądze i jest sytuacja patowa. Mogło być całkowicie inaczej ale podatki, które podnieśliście dla LWiku, spowodowały, że zostały z LWikU wypompowane. Nam jako Gminie to nie pomogło, bo to było kilkaset tysięcy złotych, ale LWiK został pod kreską i w tej chwili Banki nie chcą z Prezesem rozmawiać. I to jest wasza krótkowzroczność. Cały czas o tym mówię i mam nadzieje, że w końcu do was dotrze, że tworzenie aglomeracji było błędem. Robienie samej kanalizacji i zostawienie starych rur wodociągowych było jeszcze większym błędem. W tej chwili mamy taką sytuację, że ponosimy ogromne koszty, za coś, co kiedyś mogliśmy zrobić za śmieszne” pieniądze. W tej chwili ulice Przemysłową praktycznie będziemy robić na nowo. Błędy zostały popełnione w czasie kiedy ani mnie, ani Prezesa nie było, a to my spijamy tę śmietankę.
– To, co Pan zrobił dla LWiKu, to nie powiedział Pan wszystkiego-ripostował S. Żyburt. – Umorzył Pan podatek w wysokości 140 tys. zł. Sam pan opodatkował LWiK. Zostawiliśmy Panu wolną rękę i wpisał pan tyle, ile trzeba. I proszę nie zrzucać teraz winy na Radę.
– To wy podnieśliście podatki-odpierał zarzuty Burmistrz, a umorzenie dotyczyło strefy, która nie była opodatkowana za pana Palcata. Prezes Żaczyk wykrył błąd, że nie jest naliczany podatek za strefę i musiałby zapłacić za trzy lub cztery lata wstecz. Wyszła taka kwota, której nie mógł zapłacić, ponieważ musiałyby wrosnąć stawki za wodę. Ja jako osoba reprezentująca Gminę jako właściciela spółki nie mogę doprowadzić do tego, że Spółka jest na stratach i działać na niekorzyść spółki.
– Stuknij w stół, a nożyce się odezwą- spuentował S. Żyburt.
-Takie sprawy proszę omawiać na komisji rewizyjnej lub finansów-tonował nastroje przewodniczący R. Słowikowski.
Na tym, zakończyła się pierwsza część posiedzenia komisji.
Wydział Komunikacji w Lubsku?
W drugiej części Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia omawiała stan przygotowań Obrony Cywilnej na wypadek   innych zagrożeń i klęsk żywiołowych. W najbliższym czasie w podległych podmiotach zostaną przeprowadzone kontrole pod kątem OC. Jedną z ciekawych spraw poruszonych przez radnego Stefana Żyburta była sprawa zagospodarowania budynku po byłym Pogotowiu i Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy Bohaterów. Burmistrz uważa, że jest to doskonałe miejsce na Wydział Komunikacji. Zapewnił, że budynek świetnie się do tego nadaje, a wszelkie warunki jakie sobie Starosta zażyczy zostaną spełnione. Padło także pytanie o Remizę Strażacką w Górzynie oraz nowych zakupach samochodu dla Strażaków w Starej Wodzie. Radna Emilia Zajączkowska pytała o sprawę doraźnego remontu dróg oraz oświetlenia na wsiach. Szerzej o sprawie wydziału komunikacji w Lubsku jak i pozostałych sprawach przeczytacie Państwo w wydaniu papierowym Magazynu Lubskiego.dsc_0879 dsc_0880 dsc_0881 dsc_0882

Dodaj komentarz

two + 10 =