POSIEDZENIE WSPÓLNE KOMISJI

We wtorek (16.05.) odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej, głównym punktem choć jak się później okazało nie najciekawszym  było omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2016 r.

Skarbnik Gminy Danuta Szewczyk przedstawiła stan finansów naszej gminy w 2016 roku.

Dochody na 31.12.2016 wynosiły 75 765 188 zł, w tym:

– dochody bieżące –71 847 394 zł

– dochody majątkowe –3 917 794 zł

Wydatki zaś to 75 765 188 zł, w tym :

– wydatki bieżące  – 70 025 992 zł

– wydatki majątkowe – 5 739 196 zł

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 684 975 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko zaciągnęła kredyty i pożyczki na

sfinansowanie  zadań  inwestycyjnych w  wysokości  7 546  793 zł,  spłacone  zobowiązania

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota  8 206 805 zł. Do spłacenia pozostała kwota 65 802 313,88 zł.

W roku 2016 dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 73 821 586 zł, co stanowi 97,4% planu dochodów, były niższe od planowanych o 1 943 602

zł. W stosunku do roku 2015 były wyższe o 2 552 725 zł. .

Radna Zofia Zawiślak pytała co dalej z Przedszkolem nr 3 przy ulicy Baśniowej w związku nie otrzymaniem dotacji?

– Szkoła Podstawowa przeniesiona będzie do Gimnazjum a budynek będzie przystosowany dla najmłodszych – odpowiedział Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Mateusz Szaja.

Po omówieniu radni przystąpili do zaopiniowania realizacji budżetu:

– Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu: 2 głosy za , 0 przeciw i 2 wstrzymujące się.

– Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 4 głosy za , 0 przeciw i 3 wstrzymujące się.

– Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu: 1 głos za , 0 przeciw i 3 wstrzymujące się.

– Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia: 3 głosy za , 0 przeciw i 2 wstrzymujące się.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad Statutem Magazynu Lubskiego, który przedstawiła Maria Rudek – jako wydawca ML i obecny Redaktor Naczelny Marek Stępień. Dyskusja była gorąca – najwięcej emocji wśród Radnych wzbudził punkt mówiący o publikacjach w okresie wyborczym – jednak nie podjęto żadnych konkretnych wniosków.

Radni dyskutowali również nad brakującą kwotą 67 301,00 złotych dla LDK w celu pokrycia kosztów obchodów Dni Lubska. Rada rozpatrywała także prośbę Lecha Krychowskiego o poparciu radnych aby pozostawić mu mieszkanie przy LDK.

– Czekamy na decyzję sądu i wtedy podejmiemy decyzję – stwierdził Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar.

Sprawa rozpatrywana będzie podczas posiedzenie sesji zwyczajnej planowanej na dzień 24 maja  2017r.

W sprawach różnych Radny Tomasz Apanowicz przedstawił zebranym odpowiedź na swoją interpelację z dnia 20.04.2017 r dotyczącej ilości sms Premium wysłanych ze wszystkich telefonów gminnych w okresie od października 2016 r do kwietnia 2017 r . W okresie od października do listopada trwał plebiscyt Oceniamy władzę 2016. W załącznikach zamieszczamy odpowiedź na interpelację Radnego, a poniżej link do regulaminu plebiscytu – w którym można sprawdzić kto mógł głosować. Do sprawy na pewno wrócimy .

http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyt/regulamin/oceniamy-wladze-2016,35765,htmlt,id.18516307_1813887018939399_480352844_n posiedzenie 18581470_772207522949408_1012379530050923387_n dsc_2007 dsc_2010 dsc_201355555556666

Dodaj komentarz

4 × four =