Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia

We wtorek (18.04.) obradowała Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. Główne tematy posiedzenia komisji to:

– Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w gminie Lubsko ,

– Potrzeby, szkolenia i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych
w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy,

– Program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Żarskim w kontekście szansy
i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych – planowane nowe kierunki
i specjalności w lubskich szkołach,

– Perspektywa nowych miejsc pracy w kontekście powstania nowych zakładów pracy,

– Stan prac związanych z realizacją II etapu Obwodnicy Lubska.

Stan bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Lubsko omówiła Kierownik Urzędu Pracy w Lubsku Pani Joanna Zielińska Kmera. Na dzień 31.12.2016 roku liczba bezrobotnych na naszym terenie to 862 osoby w tym 486 kobiet i 376 mężczyzn. W stosunku do roku 2015 zanotowano spadek bezrobotnych o 120 osób. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku zarejestrowało się ogółem 1447 osób , a wyrejestrowało się 1567.

Pani Kierownik przedstawiła też niektóre przyczyny odpływu bezrobotnych z rejestru:

– podjęło pracę 675 osób

– dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 170 osób

– z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 389 osób

– z tytułu prac społecznie użytecznych 96 osób

– podjęcie prac interwencyjnych 56 osób

Najliczniejszą grupę stanowią długotrwale bezrobotni jest to 527 osób.

– Ilu jest bezrobotnych na wsiach? – pytał Radny Żyburt

– Jest to liczba 248 osób – usłyszał w odpowiedzi. Problemem tych ludzi jest niejednokrotnie brak środków transportu z miejsca zamieszkania do pracy – kontynuowała Pani Kierownik

Więcej szczegółów prezentujemy na zdjęciach poniżej.

W sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego głos zabrał Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia w Starostwie Pan Bartłomiej Kubiak. Powiat Żarski na terenie Lubska prowadzi trzy szkoły w których realizowane jest kształcenie zawodowe.

– Zespół Szkół Technicznych,

– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych.

– Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.

Do szkół w Lubsku uczęszcza 827 uczniów, zatrudnionych 100 nauczycieli i 40 osób na stanowiskach niepedagogicznych.

Powiat prowadzi tzw. „duży projekt”, który zamknięty jest w latach 01.07.2016 – 30.06.2022. Kwota dofinansowania to około 24 mln złotych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów. W ramach projektu zostały wyposażone pracownie przedmiotowe w szkołach:

– ZST Lubsko – pracownia logistyczna, pracownia elektroniki i elektrotechniki na kwotę 185.960 złotych,

– ZSOiE Lubsko – pracownia systemów lokalnych sieci systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi na kwotę 194.245 złotych

– SOSW Lubsko – pracownia gastronomiczna na kwotę 36.134 złotych..

Powiat Żarski prowadzi również projekt pt. „ Nowe możliwości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w Liceach Ogólnokształcących w powiecie żarskim”.

W Lubsku programem objęty jest ZSOiE – 100 uczniów i 20 nauczycieli.

Obecna na posiedzeniu komisji Pani Dyrektor ZST w Lubsku Alicja Czerniawska przedstawiła radnym projekty realizowane w jej szkole a jest to m.in. Erazmus plus ( 2-letni program) w ramach którego uczniowie ZST wyjeżdżają na 2 tygodniowe turnusy do Niemiec.

– Spotykam się z pracodawcami z Lubska , jest bardzo bliska współpraca z nimi powiedziała Pani Alicja Czerniawska.

– Mam prośbę do Radnych i władz miasta o przywrócenie lepszego połączenia PKS  z Tuplicami, gdzie jest duże zainteresowanie naszymi szkołami.

Kolejnym punktem obrad był punkt mówiący o nowych perspektywach rozwoju nowych miejsc pracy.

– Nie ma żadnych inwestycji, które mogłyby przysporzyć  nowych miejsc pracy- stwierdził Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar.

Następnym punktem obrad była sprawa obwodnicy.

– Czekamy na stanowisko PKP PLK – odpowiedział Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Kamil Zakrzewski, bez stanowiska PKP i wobec oficjalnego protestu mieszkańców Budziechowa nie może być wydana opinia środowiskowa przez RDOŚ – kontynuował .

Bartłomiej Sówka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji. Sprawozdanie zostało jednomyślnie przyjęte przez Komisję.

Radni zaopiniowali również projekt zmiany nazw ulic.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Radny Robert Słowikowski zwrócił się z pytaniem o sporze w sprawie połączenia ścieżki rowerowej wokół Zalewu Karaś z ścieżką w kierunku na Brody.

– Proszę o przemyślenie tej sprawy – stwierdził

Sekretarz Gminy Henryk Dybka tłumaczył brak porozumienia w tej sprawie nie objęcie projektem remontem ul. Leśnej na której zależy Burmistrzowi.

– Ulicę Leśną można zrobić później a teraz szkoda by było nie wykorzystać szansy i połączyć te dwie ścieżki – argumentował Robert Słowikowski.

 

dsc_9623-kopiowanie dsc_9624-kopiowanie dsc_9625-kopiowanie dsc_9626-kopiowanie dsc_9627-kopiowanie dsc_9628-kopiowanie dsc_9631-kopiowanie dsc_9635-kopiowanie dsc_9636-kopiowanie dsc_9637-kopiowanie dsc_9638-kopiowanie dsc_9639-kopiowanie

Dodaj komentarz

13 − seven =