Trudny budżet i oświata

W czwartek 19 stycznia Rada Miejska w Jasieniu uchwaliła budżet gminy na 2017 oraz powtórnie zmiany w sieci szkół.

Pierwotny kształt budżetu gminy Jasień na bieżący rok nie uzyskał pozytywnej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wskazała, że w wieloletnim planie finansowym, na kolejne lata nie są zbilansowane wydatki i dochody bieżące.

Taka sytuacja groziła gminie tym, że jej budżet opracuje RIO, co w praktyce może uniemożliwić większość inwestycji.

Stąd zmiany, które na wspólnym posiedzeniu komisji, przedstawiła radnym skarbnik gminy.

– Żeby spełnić wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 i 2019, jeszcze raz, dokładniej przeliczyliśmy nadwyżkę budżetu w roku 2016 i okazało się, że jest to nie 600 tys. zł, a 1,2 mln. zł – wskazała, n Skarbnik Gminy Anna Górska.

Skarbnik wskazała też nowe źródło zmniejszenia wydatków, w gospodarce mieszkaniowej o 20 tys. zł, w wynagrodzeniach urzędu gminy też o 20 tys. zł, a także w usługach pozostałych i zakupie materiałów, po 10 tys. zł. W budżecie gminy, po raz pierwszy znalazł się środki na fundusz sołecki, w kwocie 169 tys. zł.

– Cięcia nie dotyczą spłat kredytów. Po zmianach dochody ogółem wynoszą 28 mln. zł, a wydatki 27,8 mln. zł. Nadwyżka jest przeznaczona na spłaty, wcześniej zaciągniętych kredytów – uzupełniła A. Górska.

Projekt budżetu, już po korekcie, został przedłożony na sesji.

Dochody ogółem to 28 mln. zł, w tym dochody bieżące 26,2 mln. zł, a dochody majątkowe 1.73 mln. zł. Na dochody bieżące składa się m.in. odpis z podatku od osób fizycznych, czyli PIT w wysokości 3, 5 mln. zł oraz od firmy czy CIT, w wysokości 50 tys. zł. Dochody z tytułu podatków i opłat to 5, 7 mln. zł, z tytułu subwencji 7,9 mln. zł. a z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8,1 mln. zł.

Wydatki ogółem to 27,8 mln. zł, w tym wydatki bieżące 25,9 mln. zł, a majątkowe 1,8 mln. zł

Nadwyżka budżetu gminy 166 tys. zł. w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek

Główne inwestycje w 2017 roku.

Inwestycja Kwota
Budowa sieci wodociągowej w Lipsku Żarskim 305 tys. zł
Dofinansowanie dla Powiat Żarski do przebudowy drogi Jasień – Zabłocie 200 tys. zł
Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Lubuskiego kosztów dokumentacji pod budowę zbiornika retencyjnego w Jasieniu 100 tys. zł
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Jasień 30 tys. zł
Zabezpieczenie wkładu własnego na budowę miejsc parkingowych w rejonie cmentarza w Jasieniu 64 tys. zł
Zakup oprogramowania i serwera dla UM w Jasieniu 68 tys. zł
Zakup przystanku autobusowego 5 tys. zł
Inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego 134 tys. zł
Budowa oświetlenia ulicznego 21 tys. zł
Budowa kanalizacji deszczowej – zadanie będzie realizowane tylko wtedy jeżeli gmina osiągnie dochody ze sprzedaży majątku 685 tys. zł

Taki budżet jednogłośnie przegłosowało 13 obecnych na sesji radnych

Wynik głosowania ucieszył Burmistrza Jasienia.

– Chciałbym podziękować radnym, ale przede wszystkim pani skarbnik, że pilnuje naszego budżetu i dokonała niezbędnych korekt, tak żeby budżet spinał się i pozwolił normalnie pracować. Mam nadzieję, że kolejne lata będą tylko lepsze – podkreślił Andrzej Kamyszek.

Powtórka ze szkół

Wyrok WSA w Gorzowie z 2016 roku, potwierdzony przez NSA wygasił uchwałę RM w Jasieniu, dotyczącą przekształcenia szkoły w Wicinie. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jasieńscy radni podjęli trzy odrębne uchwały dotyczące zmian w oświacie i niekorzystny dla gminy wyrok dotyczy tylko likwidacji szkoły w Wicinie.

Zmiany dotyczące placówki w Golinie i samym Jasieniu pozostają bez zmian, a powodem wygaszenia uchwały dotyczącej Wiciny był błąd formalny, polegający na niedostarczeniu kilku osobom, odpisów pism z decyzjami samorządu.

Projekt nowej uchwały przedstawiła radnym Wiceburmistrz Katarzyna Łuczyńska. Zgodnie z nim, radni wyrazili zamiar przekształcenia szkoły podstawowej w Wicinie, zakresie klas „0” oraz I-III w filię SP w Jasieniu podporządkowaną organizacyjnie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Jasieniu, a w zakresie klas IV-VI w strukturze ZSP w Jasieniu.

Sprawa również była wcześniej omawiana na sesji

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Walczak, który wskazał, że powody które legły u podstaw decyzji z 2015 roku nie straciły na aktualności, ponieważ wskaźniki demograficzne nie uległy poprawie, a dowóz dzieci do szkoły w Jasieniu nie stawowi większego obciążenia i oferuje dzieciom możliwości związane z nauką w Jasieniu.

– Teraz decydujący głos ma kurator oświaty z Gorzowa. Jakie jest jego zdanie? – pytał radny Zbigniew Kruszyński.

– Zdanie kuratora jest takie, że musimy, na podstawie obecnie funkcjonującego prawa (jeszcze z gimnazjami – przyt. red.) sprawę skorygować prawnie. Kurator przyjął pozytywnie wszystkie informacje, ale oficjalnie ustosunkuje się dopiero do uchwały intencyjnej podjętej przez radę. Mam nadzieję, że będzie ona pozytywna. W innym przypadku nic nie zrobimy – wyjaśnił Burmistrz Andrzej Kamyszek.

Kolejne pytania dotyczyły ekonomicznego aspektu zmian:

– Głównym powodem zmian były powody ekonomiczne. Czy będzie Pan w stanie przedstawić nam efekty, bo ja ich nie widzę – pytał Burmistrza Przewodniczący Rady.

– Oszczędności są, ale zostały zainwestowane w oświatę np. w naukę języków czy dowozy do szkoły. Możliwe też, że przy likwidacji gimnazjów, w gminie Jasień, nie będzie zwolnień nauczycieli – wskazał A. Kamyszek. Poprzednio zwolnieni zostali przywróceni przez sąd. Takie mamy prawo – dodał burmistrz, w odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Witkowskiego o sens zwalnia nauczycieli.

W czasie sesji burmistrz Jasienia powrócił do wątków ekonomicznych reformy oświaty:

– W 2014 roku gmina, oprócz subwencji, dokładała do oświaty 2,99 mln. zł, w kolejnym 2,69 mln. zł, a w 2016 roku 2,41 mln. zł. Widać oszczędności i stąd stać nas na remonty w szkołach, naukę języka angielskiego i logopedę oraz psychologa i pokrycie kosztów dojazdów – wskazał Andrzej Kamyszek.

Burmistrz wskazał także, że reforma jest dobrze przyjęta w środowisku, o czym świadczy frekwencja na poziomie 96 % i umożliwi łagodne wdrożenie reformy edukacji przez włączenie gimnazjum do zespołu szkolno – przedszkolnego.

W czasie sesji radni przegłosowali uchwałę intencyjną w sprawie zmian w szkolnictwie, stosunkiem głosów 12 za i 1 wstrzymujący, na 13 obecnych radnych.

dsc01498-640x427 dsc01494-640x427 3-640x427 1-640x483

Dodaj komentarz

seven + 9 =