Stawki nie przeszły

Cena wody i ścieków i sposób kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych przez stowarzyszenia, były głównymi tematami sesji Rady Miejskiej w Lubsku, w środę 23 listopada.

Sesja rozpoczęła się od gratulacji radnych i gości dla Burmistrza Lubska, za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie oceniającym władzę, który przeprowadziła Gazeta Lubuska.

W sprawozdaniu z pracy, w okresie międzysesyjnym Burmistrz Lubska Lech Jurkowski podkreślił wkład gminy Lubsko w przebudowę ulicy Bohaterów, który polegał na wyasygnowaniu 220 tys. zł z budżetu gminy na dofinansowanie zadania i ponad 300 tys. zł, które wydatkował LWiK na położenie, w czasie przebudowy drogi, nowej sieci wodociągowej.

Większość uchwał, które były głosowane, na dzisiejszej sesji przeszła jednogłośnie. Uchwały dotyczyły wspierania młodzieży i sportu. Jednogłośnie przeszła uchwała zmieniająca status MGOPS, w którym zmiany wynikały ze aktów prawa wyższej rangi.

Pierwsza dyskusja wywiązała się przed głosowaniem nad sposobem rozliczania się przez stowarzyszenia, z przyznanej dotacji. Spór dotyczył tego, czy stowarzyszenia rozliczając dotację maja dołączać kopie faktur czy też nie.

– Czy nie idziemy za daleko. Z mojej wiedzy wynika, że w innych gminach nie ma takiego obowiązku. Rozmawiałem, przed sesją, z prezesami klubów sportowych i oni nie są tym pomysłem zachwyceni – argumentował rady Robert Słowikowski.

Z tymi argumentami nie zgodzili się inni radni.

– Jaki jest problem z kopiowaniem faktur – pytał Przewodniczący Rady Andrzej Tomiałowicz. Sam rozliczam dotację i nie widzę problemu, a lepiej żeby wszystko było jasne – dodał.

Negatywne uwagi prezesów klubów potwierdził radny Tomasz Apanowicz, który był na spotkaniu konsultacyjnym w tej sprawie, ale mimo tego optował za kopiowaniem faktur.

– Jeżeli stowarzyszenie czy klub dostaje 100 tys. zł dotacji, to jaki to problem skserować 300 faktur – pytał radny Apanowicz.

Do sprawy odniósł się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Żyburt.

– Problem wziął się stąd, że jako komisja wyrywkowo kontrolujemy finanse stowarzyszeń i nie mogliśmy zobaczyć faktur. Nie chodzi o przysłowiowe „łapanie króliczka” tylko o wyrywkowe sprawdzenie sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy – wskazał radny Żyburt.

Głos, w dyskusji, zabrał też L. Jurkowski.

– Ja to zostawiam państwu, do decyzji, ale jeżeli będą kopie faktur to będzie sprawiedliwie dla wszystkich – wskazał Burmistrz.

W głosowaniu, na 14 obecnych radnych, 13 było za obowiązkiem dołączani kopii faktur. Od głosu wstrzymał się R. Słowikowski.

Ceny wody i ścieków.

Najważniejszy punkt obrad to uchwała o cenie wody i ścieków. Zgodnie z wnioskiem taryfowym, przedłożonym przez LWiK, od stycznia 2017 roku nowe ceny wody to 4,45 zł/m³ dla gospodarstw domowych do celów socjalnych, 4,51 dla gospodarstw do działalności i wody na cele użyteczności publicznej oraz 4,48 zł dla przemysłu. Cena odbioru ścieków to 11,51 zł/m³, bez podziału na kategorie.

Warto dodać, że w nowym wniosku taryfowym nie ma już dodatkowych opłat abonamentowych.

– Nowa taryfa najbardziej dotknie mieszkańców bloków, ponieważ do tej pory abonament był rozbijany, z jednego licznika głównego, na wszystkie mieszkania – wskazał St. Żyburt.

Najwięcej wątpliwości wzbudziło jednak przyjęcie, przy kalkulowaniu stawki, że podatek od nieruchomości wynosi 1, 3 %, a ostatecznie uchwalono 1 %.

– Po to była wspólna komisja, przed złożeniem wniosku taryfowego, że chciałem od radnych mieć sygnał jakie będę stawki podatku. Ponieważ nie dostałem takiego sygnału, to przyjąłem stawkę 1,3 % – argumentował Prezes LWiK Roman Żaczyk.

Słowa prezesa potwierdził Sekretarz Gminy Henryk Dybka, który na pytanie radnego Apanowicza wyjaśnił, że w tej sytuacji radni mogą podjąć uchwałę o zatwierdzeniu stawek, ją odrzucić ale to skutkuje tym, że stawki wchodzą w życie po 72 dniach. Żeby zmienić ceny zaproponowane przez LWiK radni muszą wykazać, że naliczenie było błędne i zostało złamane prawo – dodał H. Dybka.

Na konsekwencje wysokich cen wody wskazał Prezes SM w Lubsku.

– Jak jest droga woda, to mało jej zużywamy. Mniej też jest ścieków, a koszty stałe są i robi się błędne koło – podkreślał Janusz Gołębiewski.

– My staramy się żeby cena nie rosła. Jest wysoka ponieważ jest to skutek budowy tak dużej sieci kanalizacyjnej – argumentował Lech Jurkowski. LWiK to nasza spółka i dlatego po tym jak radni uchwalili podatek niższy, czyli 1% zamiast 1,3%, przerzuciliśmy, na konto spółki, koszty budowy wodociągu przy ul. Błotnej. Stan sieci wodociągowej w Lubsku jest opłakany i potrzebne są duże inwestycje – dodał Burmistrz.

Na temat cen wody w Lubsku wypowiedział się również lubski deweloper Piotr Marsula.

– Wodociągi w Lubsku są w takim stanie, że nie sposób wyczyścić rur, stąd akcje płukania sieci. Znam kilka miast i czegoś takiego nie widziałem, stąd konieczność inwestowania w nową sieć wodociągową – wskazał deweloper. Na to LWiK musi mieć pieniądze – dodał.

Z tymi argumentami nie zgodził się radny Apanowicz wskazując, że stawki wody a plan inwestycyjny to dwie różne sprawy.

W głosowaniu stosunkiem głosów 5 „za”, 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się” uchwała nie została podjęta. Za projektem uchwały głosowali radni: Ireneusz Kurzawa, Emilia Zajączkowska, Andrzej Tomiałowicz, Sylwia Werstler i Henryk Pełka. Od głosu wstrzymali się radni Marcin Flies i Zbigniew Czarny. Przeciw byli radni: Radosław Bondarenko, Tomasz Apanowicz, Ewa Grzywacz, Stefan Żyburt, Zofia Zawiślak, Robert Słowikowski i Karolina Białek.

Jednogłośnie uchwalono udzielenie bonifikaty na zakup mieszkań przy ul. Chrobrego i 22 – lipca.

Radni pytali burmistrza co się dzieje z budynkiem USC.

– Czekamy na propozycje Starosty, ale z tego co ja wiem, to w dawnym szpitalu nie ma miejsca na pogotowie i jego deklaracja jest już nieaktualna. Czekamy też na zmiany w prawie. Cały czas są prowadzone prace przy przyłączach do budynku. Znamy koszt adaptacji części wydzielonej tylko dla pogotowia i jest 1,1 mln. zł. Zielonogórscy dentyści już nie są zainteresowani tym budynkiem – wyjaśnił Lech Jurkowski.

Radna Zofia Zawiślak zaproponowała, żeby na piętrze budynku, ponownie zrobić USC, ponieważ ludzie skarżą się, że sala w budynku ratusza jest mało reprezentacyjna.

– Rocznie było tam udzielanych kilkanaście ślubów, więc jaki sens ma utrzymywanie takiego budynku, pytał L. Jurkowski. Dzisiaj większość ślubów to śluby konkordatowe zawierane w kościele – dodał. Ja ma informacje, że sala posiedzeń rady miejskiej, z uwagi na swój zabytkowy wystrój, jest dobrze oceniana – uzupełnił włodarz gminy.

Argumenty Burmistrza uzupełnił radny R. Słowikowski wskazując, że do pogotowia przywożeni są np. zatrzymani przez Policję, w różnym stanie i dlatego łączenie pogotowia z USC jest złym pomysłem.

Na zakończenie sesji Elżbieta Trzebińska Sołtys Sołectwa Małowice – Mokra podziękował radnym i burmistrzowi z wyasygnowanie, z budżetu gminy, środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej do Małowic.

Radni wstępnie uzgodnili, że w grudniu odbędzie się spotkanie radnych i burmistrza z mieszkańcami.

Sołtys Elżbieta Trzebińska (na fot. na pierwszym planie) podziękowała za nową drogę do Małowic.
Stan sieci wodociągowej w Lubsku jest opłakany. Czegoś takiego nie widziałem w innych miastach – wskazał Piotr Marsula

 

 

 

 

Dodaj komentarz

twenty + 12 =