Przetarg – RN.7140.2.8.2016

BURMISTRZ  LUBSKA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 29,00 m2 składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na II piętrze budynku mieszkalnego czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, wolnostojącego położonego przy ul. Łabędziej nr 4 w Lubsku. W budynku o kubaturze 4707,2 m3 znajdują się 24 lokale mieszkalne (w tym 18 lokali stanowiących własność prywatną). Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, gazową i kanalizacyjną. Ciepła woda użytkowa oraz centralne ogrzewanie z kotłowni osiedlowej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego działką 36/46 o powierzchni 1142 m2w udziale 28/1000 położonego w obrębie 6 miasta Lubsko przy ul. Łabędzia 2-4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny wylicytowanej udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej), opłaty wynosić będą:

– pierwsza opłata 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu

– opłaty roczne 1% ceny gruntu osiągniętej w

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do
31 marca każdego roku , z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, a cena sprzedaży lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00023929/3. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 60.000,00 złotych (w tym cena udziału w gruncie wynosi 1.660,00 złotych). Wadium wynosi 5.000 złotych.     

PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w godzinach od 8oo do 133o lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 12 grudnia 2016 roku.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ((tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych: www.bip.lubsko.pl oraz www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Dodaj komentarz

two + seventeen =