Przetarg – RN.6840.1.16.2016

BURMISTRZ  LUBSKA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 53/9 o pow. 852 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Jarzębinowej (obręb 5). Działka posiada kształt regularny zbliżonym do prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi i inną roślinnością. Ukształtowanie powierzchni terenu jest płaskie (brak deniwelacji terenu). Dojazd do nieruchomości drogą polną.  Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, gazowa (w pewnej odległości do podłączenia). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne. Na przedmiotową nieruchomość wydana jest decyzja Nr 14/2014 o warunkach zabudowy z dnia 29 stycznia 2014 r. określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach o numerach ewidencyjnych: 53/5, 53/4 i 62/2, obręb 5, położonych w Lubsku przy ul. Jarzębinowej i ul. Witosa. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 32.472,00 złotych brutto

Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości został doliczony podatek VAT stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) obowiązujący w dacie sprzedaży  (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%)

Wadium wynosi 5.000 złotych.

PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 12 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców  Wlkp. 3 w godzinach od 8oo do 133o lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 08 grudnia 2016 roku.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ((tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych: www.bip.lubsko.pl oraz www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska
Lech Jurkowski

Dodaj komentarz

fourteen − 2 =