Sesja Rady Miejskiej 29.06.2016

W środę (29.06) odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza przedstawił wiceburmistrz Jerzy Wojnar, kótry poinformował radnych o zmianach organizacyjnych w urzędzie. Od początku lipca zostają zlikwidowane wydziały inwestycji i zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz geodezji i rolnictwa. Likwidacji ulega też stanowisko pełnomocnika burmistrza d/s promocji (osoba zatrudniona na tym stanowisku nie przedłużyła umowy o pracę). W miejsce likwidowanych wydziałów powstaje jeden duży Wydział Infrasturktury i Gospodarki Komunalnej, którego Naczelnikiem będzie Kamil Zakrzewski oraz Wydział Organizacyjny, którego Naczelnikiem będzie Manuela Piątkowska. Dotychczasowi Naczelnicy zostają kierownikami referatów.

 

– Dotychczas zadania np. związane z gospodarką odpadami były w dwóch wydziałach i to powodowało trudności w realizacji. Nowy wydział ma usprawnić funkcjonowanie urzędu – wskazał Sekretarz Gminy Henryk Dybka.
Wiceburmistrz poinformował także o planowanym wzroście zatrudnienia w urzędzie o 2 lub 3 etaty, które są niezbędnę do realizacji zadań ustawowych.

Na pytania radnych Tomasza Apanowicza, Sylwii Werstler, Radosława Bondarenki i Stefana Żyburta o koszty zmian sekretarz i wiceburmistrz poinformowali, że nie zamierzają w tym roku przekroczyć budżetu na wynagrodzenia, natomiast docelowo może być to koszt większy o 20 tys. zł rocznie.

– Czy te zmiany spowodują usprawnienie obsługi interesantów – dopytywał radny Ireneusz Kurzawa, a na swoje pytanie otrzymał odpowiedź twierdzącą od sekretarza gminy.

Kolejny punkt sprawozdania to konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, które nie zostały rozstrzygnięte z powodu braków formalnych w dokumentacji pracowników.

– Będę rekomendował burmistrzowi powołanie, bez konkursu dotychczasowych dyrektorów SP w Górzynie i Przedszkola nr 3 w Lubsku, ponieważ te osoby nie miały konkurencji w procedurze konkursowej. W Gimnazjum nr 1 i SP nr 3 odbędą się ponowne konkursy – wyjaśnił J. Wojnar.

Temat konkursów powrócił pod koniec sesji

– Po raz kolejny nikt z członków komisji oświaty, ani z radnych nie został zaproszony do wzięcia udziału w komisji konkursowej – wskazywała radna Zofia Zawiślak.

Stan prawny wyjaśnił wiceburmistrz, podkreślając, że w obowiązującym systemie prawnym radni nie są wymienieni jako członkowie komisji konkursowej, którą powołuje organ prowadzący czyli burmistrz i że jest świadomy, że był taki obyczaj, ale nie jest to wpisane w przepis prawa.

Kolejna ważna informacja ze sprawozdania to uruchomienie od 1 lipca kąpieliska nad zalewem Nowiniec.

Radni podjęli uchwałę o przyjęciu dotacji w wysokości 45,2 tys. zł na projekt „Lubskie Rady na Odpady” i uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru budowy ścieżki rowerowej w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego.

Na sesji pojawił się też projekt zmian regulamiu utrzymania porządku w gminie, którego zmiany wynikają z przepisów „odgórnych”. Do trybu wprowadzania, a w zasadzie do wprowadzania regulaminu na ostatnią chwilę uwagi mieli radni I. Kurzawa i obecny na sesji Prezes SM w Lubsku Janusz Gołębiewski.

Ostatecznie radni zdecydowali, że dyskusję nad tym punktem porządku obrad przeniosą na sesję nadzwyczajną, którą wstepnie zaplanowano 7 lipca.

Interpelacje radnych Roberta Słowikowskiego i Marcina Fliesa dotyczyły likwidacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przejścia dla pieszyc na ul. XX-lecia na wysokości bloku 69-71 oraz pojawienia się nowego przejścia na ulicy Niepodległości, na skrzyżownaiu z ulicą XX-lecia. W dyskusji radni zdecydowali o skierowaniu wniosku do zarządcy drogi o przywrócenie stanu pierwotnego.

Radny M. Flies pytał o to dlaczego w przedszkolach są tworzone listy rezerwowe i w okresie letnim nie ma miejsc dla wszystkich dzieci. Na podobne praktyki wskazywała radna S. Werstler.

Informacja radnych była nową dla wicebrmstrza, który obiecał sprawę niezwłocznie wyjaśnić.

Radny Zbigniew Czarny pytał o dalszy los ogniska muzycznego, a radny Henryk Pełka o chodnik prowadzący do zlewu Nowiniec.

Z informacji padających na sesji wynika, że dalsze kształcenie muzyczne ma trafić do Lubskiego Domu Kultury

– Budowę drogi do zalewu Nowieniec trzeba zaplanować w budżecie, ponieważ jest to duży koszt ze względu na odległość od Lubska – poinformował Burmistrz Lech Jurkowski.

Dyskusja dotyczyła też mostu na ul. Reja, który prowadzi m.in. do Straży Pożarnej.

Radny Słowikowski proponował rozbiórkę starego mostu po otwarciu nowego. Innego zdania był burmistrz proponując zmianę charakteru użytkowania z mostu na kładkę dla ruchu pieszego i postawnienie barierek.

Na sesji nie pojawił się projekt uchwały o podwyżce pensji burmistrza.

– Słyszałem, że miał wpłynąć taki projekt, ale ja go nie otrzymałem – wyjaśnił przewodniczący rady Andrzej Tomiałowicz.

Dodaj komentarz

4 + 5 =